Anunt concurs de ocupare a postului de administrator financiar


ANUNŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IULIU PRODAN, CHIOCHIȘ, organizează CONCURS

pentru ocuparea a 0,50 post de administrator financiar, pe perioadă nedeterminată, în data de 25-26 februarie 2016, locul de desfăşurare a concursului – sediul unităţii şcolare.

Dosarele de concurs se vor depune la  secretariatul unităţii şcolare până în data de 19 februarie 2016.

Proba scrisă: 25 februarie 2016, ora 10:00

Interviu: 26 februarie 2016, ora 10:00

 

Conţinutul dosarului de concurs:

  • Cererea de participare la concurs;
  • Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (original +copie);
  • (original +copie)după documentele care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare (original +copie);
  • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • Adeverinţă medicalăcare să ateste starea de sănătate corespunzătoare.

 

Condiţii de participare la concurs:

  • studii superioare în domeniul economic;
  • cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date,  navigare Internet), Edusal, Revisal;
  • experiență precedentă în contabilitatea unităților de învățământ;

 

Bibliografie:

Legea 1/2011-Legea educaţiei naţionale;

-Legea 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicat în M.Of. nr. 323/2001;

-Legea 53/2003 codul muncii reactualizat;

-Legea 40/2011-pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003-Codul muncii publicat în M.Of.  nr. 0225/2011;

-Legea 500/2002-privind finanţelepublice, cu modificări şi completări;

-Legea 273/29.06.2006-privind finanţele publice locale, publicate în M.Of. 618/18.07.2006;

-Legea contabilităţii 82/1991, actualizată;

-Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj;

-OUG 34/2006 actualizat de OUG 76/2010 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi contractele de concesiune de servicii;

-Ordinul Ministrului  Finanţelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive, cu modificări şi completări;

-Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.OF. 37/2003, cu modificări şi completări;

-Ordonanţa Guvernului-OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv modificată şi completată de Legea 234/2010 pentru modificarea şi completarea;

-H.G. 2139/2004 peentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

Relații suplimentare: secretar Giurgiu Nicoleta, 0263/355314, www.bozies.ro